Nowości

PRZEPISY DLA PODRÓŻNYCH
KORZYSTAJĄCYCH Z KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ PKS
(WYCIĄG)

I. PODRÓŻNY MA PRAWO

1. Pierwszeństwo zajęcia miejsca w autobusie, gdy posiada ważny bilet lub inny dokument uprawniający do przejazdu.

2. Przewozić ze sobą bezpłatnie: - dzieci w wieku do 4 lat, nie zajmujących osobnego miejsca w autobusie komunikacji zwykłej, - bagaż podręczny trzymany przez podróżnego na kolanach lub dla rozmieszczenia, którego podróżny może rozporządzać przestrzenią nad i pod miejscem, które zajmuje. Bagaże przewożone w luku bagażowym (przekraczające łącznie wym. 60cmx 40 cmx20 cm i masę powyżej 5 kg)podlega opłacie zgodnie z taryfą. - wózek inwalidzki, jeżeli podróżny jest inwalidą poruszającym się przy pomocy wózka inwalidzkiego,

3. Przewozić psy, jeżeli trzymane są na smyczy i mają nałożony kaganiec oraz posiadają ważne świadectwo szczepienia. Niedopuszczalne jest trzymanie psa na miejscu siedzącym. Opłata za przewóz psa bez względu na jego wielkość wynosi jak za jedną sztukę bagażu według tabeli opłat.

4. Uzyskać zwrot należności za niewykorzystany bilet zgodnie z ustalonymi w tym zakresie przepisami.

5. Żądać od obsługi autobusu wszelkich informacji dotyczących przewozu (od kierowcy tylko w czasie postoju).

6. Uzyskać od obsługi autobusu pomoc w razie nagłej choroby lub wypadku w czasie podróży.


II. PODRÓŻNY JEST ZOBOWIĄZANY

1. Przed rozpoczęciem podróży nabyć ważny bilet i okazać go obsłudze przy wejściu do autobusu.

2. Przy płaceniu za przejazd w autobusie żądać wydania biletu.

3. Każdorazowo w momencie wsiadania do autobusy okazywać, bez wezwania kierowcy, bilet miesięczny wraz z dokumentami tożsamości którego numer odnotowano na bilecie.

4. Zgłosić obsłudze autobusu zamiar przedłużenia swojej podróży poza przystanek, do którego ma ważny bilet.

5. Zachować bilet przez cały czas jazdy i okazywać na żądanie osób upoważnionych do kontroli lub obsługi autobusu.

6. Wsiadać i wysiadać drzwiami do tego wyznaczonymi, tylko w czasie postoju autobusu oraz w sposób nieuciążliwy dla innych podróżnych.

7. Wyrównać straty (zanieczyszczenia, uszkodzenia, zniszczenia wyposażenia autobusu) spowodowane przez siebie lub osoby pozostające pod opieką w czasie podróży.

8. Stosować się do przepisów i komunikatów podawanych do wiadomości na terenie dworców, przystanków oraz w autobusie.

III. PODRÓŻNEMU NIE WOLNO

1. Zajmować w autobusie miejsc zajętych już w sposób widoczny przez innego podróżnego. Nie dotyczy to przypadku, gdy podróżny posiada bilet z wypisanym numerem miejsca.

2. Otwierać drzwi autobusu podczas jazdy oraz zajmować miejsca w pobliżu kierowcy, w sposób powodujący ograniczenie pola widzenia lub utrudniający prowadzenie pojazdu.

3. Zachowywać się w sposób utrudniający pracę obsłudze autobusu, organom kontroli oraz uciążliwy dla współpodróżnych.

4. Wymuszać przyjęcie do przewozu autobusem przepełnionym.

5. Zanieczyszczać pojazdu, otwierać samowolnie okna, palić tytoniu.

6. Wyrzucać z autobusu przedmiotów mogących zagrozić zdrowiu lub spowodować straty materialne.

7. Przewozić przedmiotów:

a) które mogą wyrządzić szkodę podróżnym lub zanieczyścić pojazd,

b) cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących i innych niebezpiecznych,

c) nabitej broni, żywych zwierząt (z wyjątkiem ptaków i ssaków), mebli i telewizorów bez oryginalnych fabrycznych opakowań.

8. Przedsiębiorstwo nie dopuszcza do przewozu i ma prawo usunąć z autobusu osoby:

a) nie przestrzegające obowiązujących przepisów,

b) nietrzeźwe, spożywające alkohol w autobusie, odmawiające zapłacenia za przejazd, zachowujące się nieodpowiednio,

c) które ze względu na chorobę albo z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla innych podróżnych, poprzez wezwanie pasażera do opuszczenia autobusu dobrowolnie lub przy pomocy funkcjonariusza Policji na miejscu zajścia, lub zatrzymać autobus na najbliższym komisariacie Policji.

IV. ULGI TARYFOWE

1. Do korzystania z ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego są uprawnione następujące osoby: - dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - w komunikacji zwykłej i przyśpieszonej na podstawie biletów jednorazowych, - osoby niewidome, jeśli nie są uznane ze osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji – na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, - osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji – w komunikacji innej niż zwykła, na podstawie biletów jednorazowych, - inwalidzi wojenni (z wyłączeniem inwalidów wojennych gr. I inwalidztwa, którym przysługuje ulga 78%) – w komunikacji zwykłej, - kombatanci oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych oraz okresu powojennego, które są emerytami, rencistami i inwalidami oraz wdowy (wdowcy), emeryci i renciści pozostali po kombatantach - w komunikacji zwykłej, - nauczyciele akademiccy oraz szkół podstawowych, gimnazjów, szkól ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych,

2. Do korzystania z ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego są uprawnione następujące osoby: - dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej, lub ponadgimnazjalnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia oraz studenci do ukończenia 26 roku życia – w komunikacji zwykłej i przyśpieszonej – na podstawie biletów imiennych miesięcznych szkolnych, - osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji i inwalidzi I grupy – w komunikacji zwykłej.

3. Do korzystania z ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwyklej i przyspieszonej na podstawie biletów jednorazowych są uprawnione następujące osoby: - dzieci w wieku do 4 lat, - umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną granicy państwowej a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz czynności związanych z kontrolą ruchu granicznego, - funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli celnej w ruchu granicznym, - umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych, - żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności urzędowe, patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego, - żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych, - inwalida wojenny zaliczony do I grupy inwalidztwa oraz towarzyszący mu w podróży przewodnik.

4. Do korzystania z ulgi 78 % przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego są uprawnione następujące osoby:

- Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne – na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych.

- Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych – na podstawie biletów jednorazowych. Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki oświatowo – wychowawczej, placówki opiekuńczo – wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno– wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno – wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny – i z powrotem.

5. Do korzystania z ulgi 95 % przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego – na podstawie biletów jednorazowych uprawniony jest przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji oraz inwalidzie wojennemu albo wojskowemu I grupy.

6. Do korzystania z ulgi 100 % przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyśpieszonej na podstawie biletów jednorazowych są uprawnione następujące osoby:

- Dzieci do lat 4, pod warunkiem nie korzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia.

- Senatorowie i posłowie Rzeczpospolitej Polskiej.

V. REKLAMACJE

1. Podstawą do obliczenia zwracanej należności jest bilet diagramowy niewykorzystany i zwrócony po uzyskaniu poświadczenia niewykorzystania tego biletu na przejazd.

2. Poświadczenie o niewykorzystaniu biletu diagramowego dokonuje dyżurny w punkcie odprawy przed odjazdem autobusu.

3. Zwrotu należności za niewykorzystany bilet diagramowy na przejazd zgodnie z przepisami dokonuje:

- Kasa biletowa przed terminem odjazdu

- Dyrekcja przedsiębiorstwa PKS prowadzącego dany kurs autobusowy – na podstawie wniesionej pisemnej reklamacji.

4. Bilety z przedsprzedaży ważne są tylko w terminie na jaki zostały nabyte – niewykorzystane w tym dniu nie podlegają zwrotowi.

VI. INNE POSTANOWIENIA

1. Bilet miesięczny bez zaświadczenia i wpisanego jego numeru jest nieważny.

2. Bilety noszące ślady podrabiania lub fałszowania są zatrzymane, a sprawa kierowana do organów Policji.

3. Za uszkodzenia lub zanieczyszczenia autobusu pobiera się opłaty umowne na podstawie kosztów obowiązujących w chwili powstania szkody.

4. Osoby, które nie posiadają wykupionego biletu na określony kurs autobusowy, którym zamierzają odbyć podróż, mogą zająć miejsce w autobusie za zgodą kierowcy – konduktora.

5. Nieznajomość przepisów nie zwalnia podróżnego od odpowiedzialności karnej za ich nieprzestrzeganie.

UWAGA Podróżny zobowiązany jest zapłacić karę pieniężną w przypadku:  Stwierdzenia w czasie kontroli braku ważnego biletu na przejazd, przewóz bagażu, psa (niezależnie od opłaty od przebytej drogi).  Zatrzymania autobusu, opóźnienia jego kursu lub spowodowania konieczności zmiany jego trasy bez uzasadnionej przyczyny. Wysokość opłat karnych wynika z aktualnych postanowień taryfowych. Należność nie uiszczona w terminie 7 dni podlega przymusowemu ściągnięciu wraz z odsetkami.